Aktualności

Zajęcie statku powietrzengo

28.02.2017

| Michał Dudkowiak

| Lotnictwo

Postępowanie egzekucyjne a zajęcie statku powietrznego

Przepisy Ustawy – Prawo lotnicze oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają między innymi zajęcie statku powietrznego dłużnika na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego. Przepisy te stwarzają istotne ryzyko przede wszystkim dla zagranicznych przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze lotniczym, którzy toczą spory sądowe z innymi podmiotami na terenie Polski.

Podstawy prawne zajęcia samolotu

Prawomocne orzeczenie sądu polskiego jak i również sądu innego Państwa Członkowskiego UE stanowi podstawę prawną do zainicjowania postępowania egzekucyjnego w Polsce. Upoważnia to komornika sądowego do przeprowadzenia egzekucji m.in. z ruchomości, w tym ze statku powietrznego.

Oczywiście wszelkie orzeczenia sądu winny być poprzedzone prawidłowym powiadomieniem przeciwników procesowych oraz kontradyktoryjnym postępowaniem sądowym. Niemniej jednak, w skutek rozmaitych okoliczności zdarza się, że orzeczenia sądu zapadają pomimo nieprawidłowego powiadomienia strony pozwanej.

Można wyróżnić dwie kategorie takich spraw uzależnionych od stopnia zawinienia pozwanego (dłużnika):

  • dłużnik był nieprawidłowo powiadomiony i nie miał pojęcia, że sprawa się toczy (np. powiadomienie zostało przesłane na zły adres),
  • dłużnik był prawidłowo powiadomiony, jednak nie odebrał zawiadomienia lub nawet nakazu zapłaty w ciągu 14 dni (lub nawet zignorował fakt doręczenia mu przesyłki z sądu).

W takich sytuacjach wydane orzeczenie staje się prawomocne i kształtuje podstawę do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Jeżeli stało się to bez winy dłużnika, wtedy prawo przyznaje mu różne środki pozwalające na wznowienie procedury.

W ramach postępowania egzekucyjnego mieści się zajęcie statku powietrznego oraz przeprowadzenie jego licytacji i sprzedaży. Warto zauważyć, że bez znaczenia jest kwestia czy dłużnik jest właścicielem statku powietrznego czy tylko jego posiadaczem. Komornik nie jest zobowiązany do sprawdzania tytułu prawnego jaki przysługuje dłużnikowi w stosunku do zajętego samolotu. Potwierdza to szereg orzeczeń sądów konstytuujący utrwaloną linię orzeczniczą.

Powództwo przeciwegzekucyjne

W przypadku zajęcia przez komornika samolotu nie należącego do dłużnika, właściciel ma prawo ubiegania się o zwolnienie zajętego statku powietrznego spod zajęcia. Niemniej jednak co najmniej trzy przesłanki muszą zostać spełnione aby skutecznie zwolnić samolot:

(a) powództwo przeciwegzekucyjne musi zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powiadomienia właściciela o zajęciu jego statku powietrznego,

(b) właściciel musi udowodnić swoje prawo poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów,

(c) należy uiścić opłatę sądową w wysokości 5% wartości statku powietrznego jednak nie wyższą niż 100.000 zł.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami pod adresem info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa