Aktualności

Zakładowy fundusz socjalny

Zakładowy fundusz socjalny zwany dalej także Funduszem, to środki pieniężne jakie pracodawca gromadzi na osobnym rachunku bankowym z myślą o ich późniejszym wykorzystaniu w ramach wsparcia socjalnego przeznaczonego dla uprawnionych pracowników. Nie każdy pracodawca jednak jest zobowiązany do prowadzenia takiego rachunku. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera ustawa o zakładowym funduszu socjalnym.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia Funduszu

Fundusz jest obowiązkowy dla wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych, a także dla pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego zatrudniają co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Świadczenie urlopowe

Pracodawca zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może utworzyć Fundusz lub wypłacać świadczenie urlopowe przysługujące pracownikom korzystającym z urlopu w wymiarze co najmniej 14 następujących po sobie dni. Niemniej jednak, jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani także nie jest zobowiązany przez odrębne przepisy do stworzenia regulaminu wynagradzania, może nie tworzyć takiego Funduszu, ani także nie wypłacać świadczeń urlopowych.

Informacja o nietworzeniu Funduszu i niewypłacaniu świadczenia urlopowego

Jeśli uprawniony pracodawca zdecyduje się na nieutworzenie Funduszu oraz nie wypłacanie świadczenia urlopowego, wtedy jest on zobowiązany do przekazania pracownikom odpowiedniej informacji w tym zakresie do dnia 31 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego. Pracodawca może przekazać taką informację w sposób zwyczajowo przyjęty w jego zakładzie pracy tj.:

  • przygotować pisemne powiadomienie adresowane do każdego z pracowników z osobna,
  • korespondencją e-mail,
  • poprzez wywieszenie informacji na zakładowej tablicy ogłoszeń.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comKontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa