Aktualności

Zakres zastosowania ustawy o przewadze kontraktowej

Zakres zastosowania ustawy o przewadze kontraktowej

Zakres zastosowania ustawy o przewadze kontraktowej

Dnia 11 grudnia 2018 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przewadze kontraktowej (ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi) istotnie rozszerzająca zakres jej zastosowania.

Przewaga kontraktowa do 11 grudnia 2018 roku

Do 11 grudnia 2018 roku ustawę o przewadze kontraktowej stosowano do relacji między nabywcami a dostawcami produktów rolno-spożywczych pod warunkiem, że zostały przekroczone tzw. progi bagatelności (50.000 zł dla transakcji w relacji między stronami oraz 10.000.000 zł przez wykorzystującego przewagę lub jego grupę kapitałową).  

Przewaga kontraktowa po 11 grudnia 2018 roku

Od 11 grudnia 2018 roku ustawę o przewadze kontraktowej będzie znajdowała stosowało w oderwaniu od jakichkolwiek progów bagatelności i wartości ekonomicznych, te bowiem zostały z ustawy usunięte W konsekwencji obecnie ustawa będzie, po prostu, znajdowała zastosowanie do wszystkich umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych między nabywcami a dostawcami, za wyjątkiem dostaw bezpośrednich.

Produkty rolne i spożywcze

Jako, że ustawa o przewadze kontraktowej znajduje zastosowanie do transakcji nabycia produktów rolnych i spożywczych, istotnym jest precyzyjne zdefiniowane grupy produktów, które objęte są tym pojęciem. W tym zakresie ustawa odsyła do Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002, które stanowi, iż produktu rolne i spożywcze to

 • jakiekolwiek substancje lub produkty, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać;
 • napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje, łącznie z wodą, świadomie dodane do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki;
 • również woda - zgodną z normami określonymi zgodnie z art. 6 dyrektywy 98/83/WE i bez uszczerbku dla wymogów dyrektyw 80/778/EWG i 98/83/WE;

Produktami rolnymi i spożywczymi jednak nie są pasze, zwierzęta żywe, chyba że mają być one wprowadzone na rynek do spożycia przez ludzi, rośliny przed dokonaniem zbiorów, produkty lecznicze w rozumieniu dyrektyw Rady 65/65/EWG i 92/73/EWG, kosmetyki w rozumieniu dyrektywy Rady 76/768/EWG, tytoń i wyroby tytoniowe w rozumieniu dyrektywy Rady 89/622/EWG, narkotyki lub substancje psychotropowe w rozumieniu konwencji o środkach odurzających z 1961 r. oraz Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 r., pozostałości i zanieczyszczenia.

Dostawca i nabywca w ustawie o przewadze kontraktowej

Pojęcie dostawcy i nabywcy w ramach ustawy o przewadze kontraktowej należy rozumieć dość intuicyjnie:

 • dostawca - przedsiębiorca, który wytwarza lub przetwarza produkty rolne lub spożywcze lub odpłatnie zbywa je nabywcy,
 • nabywca - przedsiębiorca, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze w celu ich sprzedaży, odsprzedaży lub przetworzenia.

Wyłącznie z stosowania ustawy o przewadze kontraktowej

Ustawy o przewadze kontraktowej nie stosujemy gdy:

 • dostawca zbywa produkty rolne lub spożywcze nabywcy mającemu formę spółdzielni, której dostawca jest członkiem;
 • dostawca będący członkiem:
  • grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach - sprzedaje produkty rolne lub spożywcze do grupy producentów rolnych, której jest członkiem,
  • wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu - sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej grupy,
  • uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej organizacji.


Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa