Aktualności

Zamieszanie wokół odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zamieszanie wokół odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Senat na trwającym właśnie w dniach 25-27 września posiedzeniu, rozpatruje Ustawę z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jedną z projektowanych zmian zakłada artykuł 2 tej ustawy, który nowelizuje art. 5h ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń socjalnych. Należy zachować czujność, gdyż termin wejścia w życie omawianej ustawy warunkuje stosowanie określonej podstawy naliczania odpisów i zwiększeń na Fundusz za 2019 r.

Znowelizowany przepis art. 5h ustawy o ZFŚS wprowadza dwie podstawy naliczania odpisów i zwiększeń w 2019 r., w zależności od okresu, w jakim są dokonywane, według następujących zasad:

  • od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r. utrzymuje zasadę dotychczasową tj. przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r., czyli 3278,14 zł,
  • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. nakazuje stosować przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r., czyli 3389,90 zł.

Zmiana ta powoduje konieczność przeliczenia odpisów i zwiększeń dokonywanych za 2019 r., które zależeć będą od okresu obowiązywania podstawy ich ustalania. Należy przypomnieć, że zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym 75% odpisów i zwiększeń na fundusz wpłaca się do końca maja, natomiast pozostałe 25% powinno zasilić konto funduszu do dnia 30 września 2019 r. Wobec opisanej nowelizacji, powstają praktyczne wątpliwości, czy kwota pozostała do wpłaty powinna być uiszczona do dnia 30 września, czy do dnia 31 października, jak stanowi znowelizowany przepis. Gdyby ustawa zmieniająca weszła w życie przed 30 września 2019 r. należałoby zastosować termin 31 października 2019 r. zamiast dotychczasowego terminu wrześniowego. Jednak nawet jeśli Senat przyjmie ustawę bez poprawek na trwającym obecnie posiedzeniu i trafi ona do podpisu prezydenta, to po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw, wejście w życie nowych przepisów nastąpi po upływie 14 dni. Najszybszy możliwy termin obowiązywania nowych zasad dokonywania odpisów na ZFŚS przypadnie zatem na połowę października.

Jak zatem powinien postąpić pracodawca?

W 2019 r. dojdzie wobec powyższego do precedensowej sytuacji, gdzie wpłaty za ZFŚS będą dokonywane aż trzy razy:

  1. w terminie do 31 maja 2019 r. 75% odpisów i zwiększeń;
  2. w terminie do 30 września 2019 r. pozostałe 25%
  3. w terminie do 31 października 2019 r.-  kiedy to należy uiścić różnicę między dokonanymi wpłatami, a wartością odpisów i zwiększeń po ich proporcjonalnym przeliczeniu z uwzględnieniem podwyższonej podstawy, za okres 1 sierpnia – 31 grudnia 2019 r., zgodnie z treścią modyfikowanego art. 5h ust. 3 ustawy o ZFŚS, pod warunkiem, że omawiana zmiana w istocie wejdzie w życie.


Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa