Aktualności

ADR

Zapis na sąd polubowny

Klauzula arbitrażowa znana także jako zapis na sąd polubowny jest umownym porozumieniem stron, na mocy którego przyszły możliwy spór zostanie poddany ocenie sądu arbitrażowego. Zapis na sąd polubowny najczęściej przybiera postać klauzuli stanowiącej część umowy łączącej strony lub jest sporządzony w ramach odrębnej umowy szczegółowo regulującej przyszłe możliwe postępowanie przed sądem polubownym.

Istota

Istotą skutecznie poczynionego zapisu jest poddanie sporu mogącego powstać między stronami pod jurysdykcję już funkcjonującego lub specjalnie w tym celu powołanego sądu polubownego (tzw. sąd powołany ad hoc). Postępowanie przed sądem polubownym charakteryzuje się przede wszystkim możliwością elastycznego określenia zasad postępowania oraz wyboru arbitrów przez strony. 

Forma zapisu

Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Zgodnie z prawem polskim wymagania formy pisemnej spełnione są także, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść.

Moc wiążąca

W przypadku wniesienia powództwa przez jedną ze stron do sądu powszechnego, sąd ten może rozpoznać sprawę pomimo tego iż umowa na tle której powstał spór zawierała klauzulę arbitrażową. Niemniej jednak, pozwany może podnieść zarzut zapisu na sąd polubowny przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Skutecznie podniesiony zarzut skutkować będzie odrzuceniem pozwu. W takim stanie sprawy zaś, powód będzie musiał skierować sprawę do rozpoznania przez określony sąd polubowny.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa