Aktualności

Zaproszenie dla cudzoziemca i jego znaczenie w procesie uzyskania wizy

Zaproszenie dla cudzoziemca i jego znaczenie w procesie uzyskania wizy

Obywatele krajów spoza Strefy Schengen chcąc wjechać na obszar Polski, w sytuacji gdy nie przysługuje im prawo wjazdu w ramach ruchu bezwizowego, albo na podstawie określonych dokumentów (np. karty pobytu), są zobowiązani do uzyskania wizy.

Jednym z warunków otrzymania wizy jest udowodnienie, że cudzoziemiec posiada wystarczające środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu na terytorium Polski oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub tranzytu. Istnieje możliwość spełnienia tego wymogu także przez wystawienie zaproszenia dla cudzoziemca.

Generalne informacje

Zaproszenie jest dokumentem, w którym osoba zapraszająca potwierdza posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem cudzoziemca (osoby zapraszanej) na terytorium polski, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

Kto może wystawić zaproszenie?

Zaproszenie może być udzielone przez

  1. obywatela Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, a w określonych przypadkach także obywatel Zjednoczonego Królestwa,
  2. cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez okres 5 lat na terytorium Polski lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej pod warunkiem, że ma siedzibę w Polsce, np. fundacja, stowarzyszenie, zakon itd.

Proces wystawienia zaproszenia

Osoba ubiegająca się o uzyskanie zaproszenia dla cudzoziemca, tj. zapraszający, składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek, w którym określa m.in.:

  • dane identyfikujące zapraszającego oraz osobę zapraszaną,
  • cel pobytu cudzoziemca,
  • miejsce zakwaterowania cudzoziemca ewentualnie czy zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie we własnym lokalu mieszkalnym,
  • możliwości majątkowe i zarobkowe zapraszającego,
  • zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca.

Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów pobytu cudzoziemca, a także potwierdzające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (jeżeli zapraszający zapewnia zakwaterowanie we własnym lokalu).

Wojewoda rozpatruje wniosek, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wystawia zaproszenie i wpisuje je do ewidencji zaproszeń.

Jak długo trwa postępowanie o wystawienie zaproszenie i wpis do ewidencji zaproszeń?

Wpis zaproszenia do ewidencji dokonuje wojewoda. Decyzję o wpisie powinna zostać wydana niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Od decyzji wojewody przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy zaproszenie jest skuteczne od momentu wystawienia?

Nie – zaproszenie odnosi skutek dopiero po wpisie do ewidencji zaproszeń. Dopiero wpis zaproszenia do ewidencji uprawnia do skorzystanie z zaproszenia i posłużenie się nim w procesie o uzyskanie wizy.

Jak długo zaproszenie jest ważne?

Zaproszenie jest ważne przez okres wskazany w zaproszeniu, ale nie dłużej niż 1 rok.

Czy zaproszenie zastępuje wizę?

Nie – cudzoziemiec posiadający zaproszenie nadal musi uzyskać wizę w celu wjazdu na teren Polski. Wystawienie zaproszenia i wpis do ewidencji zaproszeń zwalnia jedynie z obowiązku wykazania przez cudzoziemca, że posiada środki pieniężne wystarczające na pobyt, podróż powrotną, tranzyt itd., ale obowiązek ten przechodzi na wystawcę zaproszenia. Zaproszenie może być załącznikiem do wniosku o wizę - dopiero uzyskanie wizy uprawnia do wjazdu na obszar Polski.

Czy osoba zapraszająca ponosi odpowiedzialność za zaproszonego cudzoziemca?

W przypadku wystawienia zaproszenia zapraszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów planowanego pobytu cudzoziemca, podróży powrotnej oraz tranzytu. W przypadku niewykonania tego obowiązku podmioty, które poniosły ten koszt mogą dochodzić ich zwrotu od zapraszającego.

W przypadku potrzeby uzyskania pomocy w procesie wizowym lub innych aspektach migracyjnych, skontaktuj się z działem migracyjnym naszej Kancelarii, który odpowie na pytania związane z Twoją sprawą.Mateusz Świtalski

Prawnik

Mateusz Świtalski

Adwokat, Counsel

Mateusz Świtalski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa