Aktualności

Zasady dokonywania wpłat na PPK

Zasady dokonywania wpłat na PPK

Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 r. poz. 2215, dalej jako: PPKU) określa zasady dokonywania wpłat na PPK :

  • wpłaty dokonywane do PPK mają być finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający i uczestnika;
  • podmiot zatrudniający, który nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK, w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł;
  • każdy uczestnik otrzyma wpłatę powitalną oraz dopłatę roczną do rachunku.

Zasady dokonywania wpłat na PPK

W myśl art. 25 PPKU wpłaty dokonywane do PPK mają być finansowane z własnych środków przez podmiot zatrudniający i uczestnika. Wpłaty dzielą się na podstawowe i dodatkowe:

Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej, finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej, wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK, w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający. Wpłaty dokonywane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Jeżeli wynagrodzenie wypłacane jest w okresach krótszych niż jeden miesiąc, wpłaty dokonywane są w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

Z uwagi na cywilnoprawny charakter roszczenia o wpłaty dokonywane do PPK, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do dokonywanych wpłat zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (art. 29 PPKU).

Przedawnienie roszczeń z tytułu wpłat dokonywanych do PPK

Roszczenia z tytułu wpłat dokonywanych do PPK będą ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza przepis karny (art. 107PPKU), zgodnie z którym podmiot zatrudniający, który nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł.

Ustawa wprowadza także mechanizm antykryzysowy, polegający na zwolnieniu podmiotu zatrudniającego i uczestnika z obowiązku finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej odpowiednio, w przypadku:

Dodatkowe wpłaty zasilające rachunek uczestnika PPK

Ustawa przewiduje szereg zachęt mających na celu wsparcie atrakcyjności PPK. Zgodnie z art. 31 PPKU, każdy uczestnik otrzyma wpłatę powitalna w wysokości 250 zł, która będzie finansowana z Funduszu Pracy. Kolejną z zachęt do systematycznego oszczędzania w PPK są dopłaty roczne do rachunku uczestnika w PPK.

Opodatkowanie wpłat na PPK

W najbliższych tygodniach będą się pojawiać kolejne artykuły na temat PPK – zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności Kancelarii. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa