Aktualności

Zaskarżenie MPZP

Dnia 1 czerwca 2017 roku w życie weszła nowelizacja przepisów KPA. Nowe regulacje znoszą obowiązek wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przed wniesieniem przez zainteresowaną stronę skargi do WSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Oznacza to, że wezwanie to nie jest już obligatoryjne, tylko fakultatywne. W takim stanie rzeczy, postępowanie w przedmiocie unieważnienia MPZP uległo znacznemu skróceniu.

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

W stanie prawnym sprzed 1 czerwca 2017 roku strona musiała przed złożeniem skargi do WSA obligatoryjnie wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa na podstawie przepisów KPA. Wezwanie takie było adresowane do organu, który wydał zaskarżany MPZP – w praktyce jest to Rada Miasta lub Rada Miejska. W wezwaniu takim strona skarżąca musiała wykazać negatywne konsekwencje jakie ponosi w związku z uchwaleniem MPZP. Chodziło przede wszystkim o udowodnienie, że przepisy uchwalonego MPZP uniemożliwiają lub znacznie utrudniają realizację uprawnień skarżącego wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Organ natomiast zobowiązany był do ustosunkowania się do wezwania. Strona mogła zaś złożyć skargę do WSA dopiero po nieuwzględnieniu skargi przez właściwy organ.

W obecnym stanie prawnym, w przypadku wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, organ nie musi się do niego ustosunkowywać. Strona jest uprawniona do wniesienia skargi do sądu bez wzywania organu.

Wniesienie skargi do WSA

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym skarga na akty prawa miejscowego – a takim jest MPZP – może być wniesiona w każdym czasie. Skargę należy wnieść do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który uchwalił zaskarżany MPZP.

Skarga musi zawierać przede wszystkim określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego skarżącego. Skarga na MPZP nie przysługuje jeśli w tej samej sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę oddalił.

Skutki złożenia skargi

Uwzględnienie skargi skutkuje stwierdzeniem nieważności MPZP ex tunc. Oddalenie skargi otwiera zaś drogę do złożenia kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kasację składa się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu orzeczenia WSA wraz z uzasadnieniem.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa