Aktualności

Zastrzeżenia UOKiK do przejęcia Cinema 3D przez Multikino

Zastrzeżenia UOKiK do przejęcia Cinema 3D przez Multikino

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od lipca 2018 roku dokonuje analizy polskiego rynku kin w związku ze zgłoszeniem przez Multikino zamiaru przejęcia Cinema 3D. W skutek przejęcia Multikino ma zwiększyć swoje portfolio kin z 25 do 37.

Po dokonaniu analizy rynku UOKiK jednak stwierdził, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach – w Gdańsku, w Galerii Atrium Reduta w Warszawie i w Galerii Młociny w Warszawie.

W efekcie analizy rynku kin UOKiK stwierdził, że rynek kin sieciowych jest rynkiem odrębnym od rynku kin niesieciowych. W ocenie UOKiK te dwa typy kin ze sobą nie konkurują albowiem swoją ofertę kierują do odmiennej grupy docelowej. Z tymi ustaleniami UOKiK trudno się nie zgodzić. Faktycznie kina sieciowe wykazują swoją specyfikę pod względem lokalizacji, repertuaru, cen i mechanizmów marketingowych – co z kolei przekłada się na odmienną grupę klientów.

Nieco bardziej kontrowersyjne jest określenie przez UOKiK rynku właściwego, tj. obszaru na którym kina sieciowe konkurują ze sobą. UOKiK uznał, iż jest to „obszar wyznaczony jako 30 minut jazdy samochodem”. Jakkolwiek wyznacznik czasu dojazdu do kina należy uznać za rozsądny do określenia rynku właściwego, to ograniczenie środka komunikacji do samochodu należy uznać za kontrowersyjne. Wydaje się, że w dużych miastach znacznie efektywniejszym środkiem komunikacji w godzinach szczytu może być metro lub tramwaj, a w okresie letnim rower (w szczególności powszechnie dostępny rower miejski). Ich wprowadzenie do formuły określenia rynku właściwego będzie miało istotny wpływ na wielkość rynku właściwego. Należałoby również podzielić się refleksją, że omawiany rynek będzie miał czasowo bardzo zmienny obszar albowiem 30 min jazdy w godzinach szczytu będzie diametralnie inne od jazdy w godzinach pozaszczytowych.

Co prawda zastrzeżenia UOKiK nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania, ale stanowią zapowiedz potencjalnej warunkowej zgody na koncentrację, np. pod warunkiem zbycia kin w obszarach ograniczonej konkurencji.Michał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa