Aktualności

Projekt ustawy o zatorach płatniczych

Już 1 czerwca 2019 roku przygotowany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych może wejść w życie w przypadku jego uchwalenia przez Sejm.

Definicja zatoru płatniczego

Autor projektu zdefiniował zator płatniczy jako nieterminowe wywiązywanie się odroczonych płatności, co z kolei powoduje problemy z płynnością finansową po stronie przedsiębiorców. Oprócz tego w uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę także na inne negatywne zjawisko którego skutki są bardzo zbliżone do tych pierwszych, a mianowicie stosowanie zbyt długich, nieuzasadnionych gospodarczych charakterem transakcji terminów płatności. 

W związku z powyższym zdecydowano na dokonanie szeregu zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, ustawach o podatkach dochodowych, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i innych ustawach. 

Najważniejsze zmiany

Najważniejszymi zmianami zaproponowanymi w projekcie ustawy są następujące:

1. W relacjach handlowych pomiędzy dużym przedsiębiorcą a średnim, małym albo mikro przedsiębiorcą termin zapłaty zostanie ustawowo ograniczony do 60 dni. Postanowienia umowy niezgodne z tym przepisem będą nieważne,

2. W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami żaden z których nie jest dużym przedsiębiorcą maksymalny termin zapłaty zostanie tak samo ograniczony do 60 dni z tym, że strony mają prawo do zastosowania terminu dłuższego pod warunkiem, że takie postanowienie nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela,

3. Jeżeli stroną transakcji (dłużnikiem) jest podmiot publiczny, maksymalny termin zapłaty wyniesie 30 dni. Wyjątek stanowią podmioty lecznicze, dla nich zostanie zachowany 60 dniowy termin maksymalny,

4. Grupy kapitałowe oraz podatnicy, przychód których przekracza rocznie 50 mln euro będą zobowiązani do przekazywania Ministrowi Finansów corocznego sprawozdania w zakresie stosowanych terminów zapłaty,

5. Przeniesienie ciężaru dowodu że ustalony termin zapłaty nie jest nieuczciwy zostanie przeniesiony na dłużnika, a z żądaniem uznania takiego postanowienia umowy będzie można wystąpić w ciągu 3 lat od dnia wykonania umowy,

6. Uprawnienie wierzyciela do odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadku nadmiernego wydłużenia terminu, którego ustalenie było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (w przypadku ustalenia terminu zapłaty powyżej 120 dni),

Ponadto, zgodnie z zapowiedzią obecną Minister Przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz, w przypadku uchwalenia ustawy przedsiębiorcy będą odprowadzali podatki dopiero po uzyskaniu zapłaty za towary czy usługi. Będzie to tzw. "ulga na złe długi".

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa