Aktualności

Zatrudnienie obywateli Rosji w Polsce – zniesienie uproszczeń

Zatrudnienie obywateli Rosji w Polsce – zniesienie uproszczeń

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przepisy, które wcześniej dawały możliwość pracodawcom polskim na powierzenie pracy obywatelom Rosji na uproszczonych zasadach, tj. na podstawie zarejestrowanego we właściwym urzędzie pracy oświadczenia, zostały uchylone zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra z dnia 25 października 2022 roku. Jest to reakcja na agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, która się rozpoczęła w dniu 24 lutego 2022 roku.

Uproszczony tryb zatrudniania cudzoziemców

Wcześniej możliwość uproszczonego zatrudnienia cudzoziemców była dostępna polskim pracodawcom w przypadku zatrudniania obywateli sześciu państw byłego ZSRR: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Aby skorzystać z takiego uproszczenia pracodawca powinien zarejestrować w systemie informatycznym praca.gov.pl oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Okres ważności takiego oświadczenia wynosi maksymalnie 24 miesiące, a koszt rejestracji wynosi 100 zł. Ponadto jest to procedura dość szybka, trwająca zwykle od 2 do 3 tygodni. Zarejestrowane w ten sposób oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania wizy roboczej we właściwym konsulacie polskim.

Powyższy tryb zatrudniania jest sporym ułatwieniem zarówno dla pracowników jak i pracodawców, biorąc pod uwagę długie terminy (czasami wynoszące 8 – 12 miesięcy) załatwiania spraw dotyczących standardowego trybu legalizacji pracy, tj. uzyskania zezwoleń na pracę.

Wejście w życie zmian

Omawiane rozporządzenie Ministra weszło w życie z dniem 28 października 2022 roku. Od tego dnia pracodawcy już nie mogą rejestrować oświadczeń o powierzeniu pracy obywatelom Rosji.

Obywatele Federacji Rosyjskiej, którym powierzono wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, mogą nadal kontynuować pracę na warunkach określonych we wcześniej zarejestrowanych oświadczeniach do dnia upływu ich ważności. Oświadczenia, o rejestrację których pracodawca wystąpił przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra są procedowane na dotychczasowych zasadach.

Nasi prawnicy specjalizujący się w polskim prawie imigracyjnym pomogą dopełnić wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem pracowników z zagranicy oraz legalizacją pobytu lub pracy w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa