Aktualności

Zatwierdzono tekst rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA)

Zatwierdzono tekst rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA)

Rada Europejska zatwierdziła ostateczny projekt rozporządzenia w sprawie rynków kryptowalut (MiCA). Kompromisowy tekst został opublikowany 5 października 2022 roku. MiCA jest próbą globalnego i kompleksowego uregulowania rynków kryptowalut. Oczekuje się, że MiCA zostanie ratyfikowana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym w pierwszej połowie 2023 roku, a wejdzie w życie w ciągu 20 dni od daty publikacji (choć większość przepisów będzie objęta 12-18 miesięcznym okresem vacatio legis).

MiCA wchodzi w skład szerszego pakietu finansów cyfrowych, zaproponowanego przez Komisję Europejską w 2020 r. obejmującego m. in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (Rozporządzenie DLT) oraz Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA).

Co reguluje MiCA?

Rozporządzenie będzie dotyczyć:

 • wymogów w zakresie przejrzystości i ujawniania informacji w odniesieniu do emisji kryptoaktywów i dopuszczania kryptoaktywów do obrotu,
 • udzielania zezwolenia dostawcom usług w zakresie kryptoaktywów oraz emitentom tokenów powiązanych z aktywami i emitentom tokenów będących pieniądzem elektronicznym, a także sprawowania nad nimi nadzoru,
 • działalności, organizacji i zasad zarządzania emitentów tokenów powiązanych z aktywami, emitentów tokenów będących pieniądzem elektronicznym i dostawców usług w zakresie kryptoaktywów,
 • ochrony posiadaczy kryptowalut w procesie emisji, oferty publicznej i dopuszczenia do obrotu,
 • ochrony klientów podmiotów świadczących usługi w zakresie obrotu kryptoaktywami,
 • środków zapobiegania nadużyciom na rynku w celu zapewnienia integralności rynku kryptoaktywów.

Co istotne, kryptoaktywa, które będą jednocześnie instrumentami finansowymi, pieniądzem elektonicznym, depozytem, lub sekurytyzacją zostaną wyłączone spod regulacji MiCA.

MiCA ma zastosowanie do osób fizycznych i prawnych oraz innych podmiotów, które zajmują się emisją, publiczną ofertą i dopuszczeniem do obrotu kryptoaktywów lub świadczą usługi związane z kryptoaktywami w Unii Europejskiej (z pewnymi wyjątkami określonymi w art. 2).

MiCA rozróżnia kryptoaktywa na 3 kategorie:

 • tokeny związane z aktywami, które mają utrzymywać stabilną wartość dzięki temu, że są powiązane z szeregiem walut będących prawnymi środkami płatniczymi, z co najmniej jednym towarem, z co najmniej jednym kryptoaktywem lub koszykiem takich aktywów. Zapewnienie stabilnej wartości takich tokenów powiązanych z aktywami sprawia, że często są wykorzystywane przez posiadaczy jako środek płatniczy w celu nabycia towarów i usług oraz jako środek przechowywania wartości,
 • tokeny będące pieniądzem elektronicznym (e-pieniądzem), które przede wszystkim mają służyć jako środek płatniczy i których wartość ma być stabilna dzięki temu, że są one powiązane z tylko jedną walutą fiat. Podobnie jak pieniądz elektroniczny takie kryptoaktywa są elektronicznym substytutem monet i banknotów, służącym dokonywaniu płatności,
 • tokeny użytkowe, które mają zapewnić dostęp cyfrowy do danego towaru lub usługi i są akceptowane wyłącznie przez emitenta tych tokenów (np. tokeny uruchamiające określone funkcjonalności na danej platformie internetowej).

Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów (DK) - zezwolenie

Świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów będzie działalnością regulowaną i wykonywaną jedynie na podstawie udzielonego zezwolenia (art. 53). Uzyskanie zezwolenie będzie ważne w każdym państwie członkowskim Unii i umożliwi dostawcom świadczenie usług na terenie całej Unii Europejskiej, w oparciu o swobodę przedsiębiorczości, w tym za pośrednictwem oddziału, albo w oparciu o swobodę świadczenia usług.

MiCA wprowadza następujące dziesięć kategorii usług i działalności w zakresie aktywów kryptograficznych, które spowodują wymóg uzyskania licencji DK:

 • przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu osób trzecich,
 • prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami,
 • wymiana kryptoaktywów na środki finansowe,
 • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa,
 • realizacja zleceń na kryptoaktywa w imieniu osób trzecich,
 • lokowanie kryptoaktywów,
 • świadczenie usług transferu kryptowalut w imieniu osób trzecich,
 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących kryptowalut w imieniu osób trzecich,
 • świadczenie usług doradczych w zakresie kryptowalut,
 • świadczenie usług zarządzania portfelem w zakresie kryptowalut.

Minimalne wymogi kapitałowe dla dostawców usług związanych z kryptoktywami

Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów

Rodzaj usług w zakresie kryptoaktywów

Minimalne wymogi kapitałowe zgodnie z art. 1 lit. a) MiCA

Klasa 1

Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów posiadający zezwolenie na świadczenie następujących usług w zakresie kryptoaktywów:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń w imieniu osób trzecich; lub
 • doradztwo w zakresie kryptoaktywów; lub
 • wykonywanie zleceń w imieniu osób trzecich; lub
 • lokowanie kryptoaktywów;
 • zarządzanie portfelem w zakresie kryptoaktywów;
 • transfer kryptoaktywów.

50 000 EUR

Klasa 2

Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów posiadający zezwolenie na świadczenie jakichkolwiek usług w zakresie kryptoaktywów wchodzących w zakres klasy 1 oraz następujących usług:

 • przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu osób trzecich;
 • wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
 • wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa.

125 000 EUR

Klasa 3

Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów posiadający zezwolenie na świadczenie jakichkolwiek usług w zakresie kryptoaktywów wchodzących w zakres klasy 2 oraz następujących usług:

 • prowadzenie platformy obrotu kryptoaktywami.

150 000 EUR

Cofnięcie licencji

Właściwe organy cofną zezwolenie w każdej z następujących sytuacji, jeśli dostawca usług kryptoaktywów:

 1. nie wykorzystał swojego zezwolenia w ciągu 12 miesięcy od daty jego udzielenia,
 2. wyraźnie zrzekł się swojego zezwolenia,
 3. nie świadczył usług kryptoaktywów przez dziewięć kolejnych miesięcy,
 4. uzyskała zezwolenie w sposób niezgodny z prawem, w tym składając fałszywe oświadczenia we wniosku o udzielenie zezwolenia,
 5. nie spełnia już warunków, na podstawie których udzielono zezwolenia i nie podjęła w ustalonym terminie działań naprawczych wymaganych przez właściwy organ,
 6. nie posiada skutecznych systemów, procedur i ustaleń mających na celu wykrywanie i zapobieganie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849,
 7. poważnie naruszył przepisy MiCA.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa