Aktualności

Zerowy PIT – nowa ulga dla pracowników którzy nie ukończyli 26 roku życia

Zerowy PIT – nowa ulga dla pracowników którzy nie ukończyli 26 roku życia

W dniu 1 sierpnia weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z kluczowych zmian jest art. 21 ust. 1 pkt 148 który stanowi, że od podatku dochodowego wolne są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Należy zaznaczyć przy tym, że limit ten jest niezależny od liczby umów na podstawie których dana osoba osiąga przychód, a w 2019 r. jest niższy i wynosi 35 636,67 zł. 

 Jak zatem skorzystać z nowej ulgi?

Aby od 1 sierpnia 2019 roku pracodawca mógł nie potrącać z wynagrodzenia młodego pracownika (zleceniobiorcy) zaliczki na podatek dochodowy, pracownik (zleceniobiorca) musi złożyć pracodawcy (zleceniodawcy) pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej będą w całości zwolnione od podatku. Złożenie takiego oświadczenia uprawnia pracodawcę (zleceniodawcę) do nie potrącania zaliczki na podatek dochodowy począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złożył takie oświadczenie. WAŻNE! Brak złożenia opisanego oświadczenia powoduje, że pracodawca będzie zobowiązany do potrącania pracownikowi (zleceniobiorcy) zaliczek na podatek dochodowy do końca 2019 roku., natomiast powstała w ten sposób nadpłata może zostać odzyskana przez pracownika (zleceniobiorcę) w zeznaniu rocznym.

Od 1 stycznia 2020 roku pracodawca (zleceniodawca) nie będzie potrącał zaliczek na podatek dochodowy dla zatrudnionych ,,automatycznie”- do ukończenia przez nich 26 roku życia, lub do momentu przekroczenia limitu przychodu wynoszącego 85 528 zł. W razie przekroczenia limitu w przypadku otrzymywania przychodów z kilku źródeł, pracownik będzie musiał złożyć pisemny wniosek o niestosowanie zwolnienia od przychodów. W przeciwnym razie, kwota podatku do zapłaty określona zostanie w rozliczeniu rocznym takiego zatrudnionego.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Ustawodawca nie zdecydował się na zwolnienie od podatku należności wypłacanych na podstawie umów zleceń, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Należy zauważyć, że jeżeli kwota należności, określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, nie przekracza 200 zł – pobiera się od niej zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. przychodu. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 tejże ustawy. Oznacza to, że młode osoby nie pozostające w zatrudnieniu pracowniczym, których wynagrodzenie określone umową nie przekroczy 200 zł, będą miały nadal potrącany PIT, pomimo że ich dochody w skali roku mogą być bardzo niewielkie.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa