Aktualności

Zespół roboczy ds. komercjalizacji polskich szpitali

13.10.2010

Pojęcie komercjalizacji jest zdefiniowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Ustawa stanowi, iż proces ten polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa - w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Zgodnie z zapisami ustawy komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego dokonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działający w imieniu Skarbu Państwa.

Komercjalizację należy odróżnić od prywatyzacji, która polega na zbywaniu akcji i udziałów będących własnością Skarbu Państwa w jednym z  trybów ustawowych (np. oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego, rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia itp.) albo na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego poprzez: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

O komercjalizacji szpitali mówi się w kuluarach regularnie, jest to temat budzący głębokie spory pośród polskich obywateli. Nasza Kancelaria nie zabierając głosu w tej debacie, w związku z możliwością uchwalenia ustawy o reformie polskiej służby zdrowia utworzyła zespół roboczy, którego zadaniem jest:
1. przygotowanie oferty dla szpitali w zakresie problematyki komercjalizacji,
2. przygotowanie Kancelarii do przeprowadzenia przedsięwzięć postkomercjalizacyjnych w odniesieniu do średnich i dużych szpitali,
3. przygotowanie zespołu specjalistów z odnośnych dziedzin prawa, ekonomii oraz księgowości.

Na czele zespołu roboczego stanał adwokat Andrzej Dudkowiak. Do zespołu zaproszeni zostali specjaliści z firm zewnętrznych zajmujących się m.in. optymalizacją podatkową oraz marketingiem w obszarze służby zdrowia, a także wiodąca spółka audytowa.

Mamy nadzieje, iż efektem naszej pracy będzie przejrzysta oferta dla szpitali w zakresie przeprowadzania procesów komercjalizacyjnych.