Aktualności

Zezwolenie na pracę dla członków zarządu i prokurentów w spółkach na nowych zasadach

Zezwolenie na pracę dla członków zarządu i prokurentów w spółkach na nowych zasadach

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców ma na celu zmniejszenie barier administracyjnych oraz usprawnienie procedur związanych z legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce. Jest to jeden z etapów realizacji tzw. kamienia milowego Krajowego Planu Odbudowy pn. „A4.1 Efektywne instytucje na rzecz rynku pracy”.

Zezwolenie na pracę dla członka zarządu

Wśród wielu wprowadzanych zmian szczególną uwagę zwraca na siebie art. 36 projektu, który niejako legalizuje dotychczasową praktykę niektórych wojewodów przy wydawaniu zezwoleń na pracę typ B, czyli tych zezwoleń, które pozwalają cudzoziemcowi na pełnienie funkcji członka zarządu, prokurenta lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub reprezentowanie takiej spółki.

Termin ważności zezwoleń

Otóż zgodnie z treścią tego proponowanego przepisu, zezwolenie na pracę w związku z pełnieniem określonej funkcji wydawane jest na czas określony nie dłuższy niż 1 rok, jeżeli podmiot zatrudniający prowadzi działalność gospodarczą [w tym w formie spółki kapitałowej i osobowej] na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • przez okres krótszy niż 1 rok lub
  • nie spełnia żadnego z poniższych warunków:
  • osiągnięcie przez spółkę dochodu nie niższego niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub
  • zatrudnienie przez spółkę na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dwóch pracowników, będących obywatelami polskimi lub obywatelami Wielkiej Brytanii lub cudzoziemcami których pracodawca może zatrudnić bez zezwolenia na pracę (konkretne kategorie, aczkolwiek nieliczne, zostały podane w tekście ustawy).

W związku z powyższym, autorzy projektu zamierzają w istotny sposób ograniczyć możliwość legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych w nowozałożonych spółkach oraz w spółkach, które co prawda istnieją od dłuższego czasu, ale nadal ani nie spełniają kryteriów dochodowych ani nie tworzą miejsc pracy dla obywateli polskich lub osób na stale mieszkających w Polsce.

W tym drugim przypadku dotychczas pracodawcy z reguły przedkładali biznesplany na dowód tego, że w przyszłości jeden z tych dwóch kryteriów zostanie spełniony. W takich sprawach niektórzy wojewodowie wydawali zezwolenia na pracę ograniczając okres ich ważności do 1 – 2 lat, aby po upływie tego okresu i po złożeniu wniosku o udzielenie analogicznego zezwolenia na pracę na kolejny okres móc przeanalizować wcześniej przedłożony biznesplan i ustalić w jakim stopniu spółka zrealizowała jego założenia. Przy tym ta praktyka nie opierała się na jakikolwiek konkretny przepis prawa i nie była powszechna.

Wraz z uchwaleniem nowej ustawy sytuacja się zmieni nie na korzyść cudzoziemców. Biorąc pod uwagę obecny czas trwania procedur w zakresie wydawania zezwoleń na pracę, który czasami sięga 12 miesięcy, opcja zalegalizowania pobytu i pracy w Polsce na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji w zarządach spółki już nie będzie tak atrakcyjna w przypadku nowych spółek lub spółek prowadzących działalność na małą skalę.

Szczególna sytuacja obywateli Ukrainy

Powyżej opisane plany ustawodawcy dotyczą obecnie obywateli Ukrainy w mniejszym stopniu z uwagi na uchwaloną w marcu 2022 roku ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przepisy tej ustawy umożliwiły obywatelom Ukrainy na wykonywanie pracy bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę pod warunkiem dokonania powiadomienia właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od rozpoczęcia pracy. W wielu przypadkach będzie to dotyczyło także obywateli Ukrainy pełniących funkcji w zarządach spółek i prokurentów, pod warunkiem, że zostaną oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.

Nasi prawnicy specjalizujący się w polskim prawie imigracyjnym pomogą uzyskać zezwolenia na pracę dla pracowników z zagranicy oraz wypełnić inne obowiązki związane z legalizacją pobytu lub pracy w Polsce.

Zapraszamy do kontaktu: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa