Aktualności

Zmiana terminów przedawnienia

Dnia 6 lipca 2017 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie Kodeksu cywilnego i innych ustaw przewidujący skrócenie obecnych terminów przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym.

Przedawnienie

Instytucja przedawnienia w polskim prawie cywilnym chroni dłużnika przed nadmierną zwłoką wierzyciela w żądaniu spełnienia świadczenia wynikającego ze zobowiązania. Istotą przedawnienia jest to, że przedawniony dług nie może być wyegzekwowany przez wierzyciela, jeśli dłużnik skutecznie podniesie zarzut jego przedawnienia. Niemniej jednak nawet w takiej sytuacji dług przedawniony nie ulega umorzeniu. Istnieje on nadal, z tym że wierzyciel nie posiada już instrumentów aby skutecznie wyegzekwować jego zapłatę od dłużnika.

Terminy przedawnienia

Zasadniczym terminem przedawnienia dla roszczeń majątkowych jest termin 10-letni. Niemniej jednak termin przedawnienia przewidziany dla świadczeń okresowych (np. czynsz najmu) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata. Termin przedawnienia ustalony dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu wynosi natomiast lat 10.

Proponowane zmiany

Najistotniejszymi zmianami proponowanymi przez Rząd jest skrócenie ogólnego 10-letniego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń majątkowych do lat 6. Ponad powyższe tyle samo ma wynosić również okres przedawnienia dla roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Dotyczyć on będzie również roszczeń stwierdzonych ugodą sądową.

Ustawa nowelizująca obecny stan prawny, oprócz skrócenia okresów przedawnienia dla dochodzenia poszczególnych roszczeń zawiera także istotną modyfikację przepisów w ustawie o ochronie konsumentów. Projekt wprowadza bowiem zakaz dochodzenia przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentowi. Oznacza to, że takie roszczenia nie mogą być skutecznie dochodzone przez przedsiębiorcę chociażby konsument nie podniósł zarzutu przedawnienia.

Stan prac legislacyjnych

Projekt ustawy obecnie jest na etapie opiniowania przez poszczególne organy. W przypadku skierowania go do Sejmu, nowelizacja wejdzie w terminie 30 dni od jej uchwalenia.

Po więcej informacji zapraszamy na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa