Aktualności

Zmiany regulaminów sklepów internetowych do nowej ustawy konsumenckiej

06.12.2013

Nowa ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku zmusza wszystkich właścicieli sklepów internetowych do dostosownia m.in. regulaminów sprzedaży, treść stron internetowych, mailingów, karty gwarancyjnych, czy regulaminów postępowań reklamacyjnych do 25 grudnia 2014r.

Nowa ustawa o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 roku w życie wchodzi ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej: UPK), która dokonuje implementacji do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie praw konsumentów.

Do kiedy trzeba dostosować regulamin sklepów internetowych

Ustawa o prawach konsumenta wchodzi w życia w dniu 25 grudnia 2014 roku. Data wejścia UPK w życie może rodzić znadzne problemy z jej wdrożeniem z uwagi na zwiększone obciążenie przedsiębiorców w okresie przedświątecznym. UPK uchyli dotychczas obowiązujące:
a. ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
b. ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Co z poprzednimi umowami zawartymi na starych zasadach

Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie UPK, (tj. do dnia 24 grudnia 2014 toku włącznie) będą stosowane przepisy dotychczasowe (art. 51 UPK) co oznacza, że jeszcze przez co najmniej kilka lat będą funkcjonowały obok siebie dwa odmienne reżimy prawne dotyczące stosunków prawnych z udziałem konsumentów oraz dwa różne reżimy odpowiedzialności sprzedawcy za wadę towaru (tak rękojmia jak i gwarancja).

Kary za niedostosowanie siędo nowych przepisów

"Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychoduosiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie (...) dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów"

„Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny.“ 

Kluczowe zmiany w prawie konkurenckim

UPK wprowadza liczne zmiany, które w głównej mierze mają na celu poprawę sytuacji prawnej konsumenta, nakładając jednocześnie dodatkowe obowiązki na przedsiębiorcę. Należą tu między innymi:
a. znacznie poszerzony i zaostrzony obowiązek informacyjny obejmujący łącznie ponad 20 pozycji
b. obowiązek przekazywania informacji na trwałym nośniku
c. zrównanie rękojmi w stosunkach B2C, B2B oraz C2C – z pewnymi wyjątkami odnośnie obrotu z B2C

d. zmiana przepisów dotyczących gwarancji
e. wydłużenie terminu na bezwarunkowe odstąpienie  przez konsumenta od umowy z 10 do 14 dni
f. traktowanie naruszenia obowiązku informacyjnego jako wykroczenia (art. 139b Kodeksu wykroczeń)

Przewidywane problemy związane z nową ustawą

a. znaczne ryzyko kontroli ze strony UOKiK, które może wiązać się z nałożeniem kary aż do 10% przychodu netto w poprzednim roku obrotowym
b. konieczność dostosowania w bardzo krótkim czasie treści stron internetowych, mailingu, wzorców umownych, regulaminów, kart gwarancyjnych oraz przeznaczonych dla pracowników podręczników postępowania z Klientami
c. konieczność stosowania równolegle dwóch reżimów prawnych w okresie przejściowym (szacunkowo nawet do około 3 lata od dnia wejścia UPK w życie)

Dostosuj siędo zmian

Wdrożenie nowych przepisów w Państwa firmie wymaga z jednej strony rewizji dotychczasowych wzorców umownych, regulaminów, kart gwarancyjnych, treści stron internetowych, mailingu, podręczników pracowniczych i innych dokumentów - z drugiej strony - konieczna jest edukacja pracowników zajmujących się sprzedażą oraz usługami posprzedażnymi, którzy zmuszeni będą stosować równolegle dwa reżimy prawne przez okres kilku najbliższych lat. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy obszerne opracowanie obejmujące szczegółowy opis zmian zachodzących w prawie sprzedaży z podziałem na:
a. dotychczasową regulację B2B
b. nową regulację B2B
c. dotychczasową regulację B2C
d. nową regulację B2C

Jeżeli pozostają Państwo zainteresowani tego rodzaju opracowaniem prosimy o kontakt poznan@dudkowiak.com

Nasi prawnicy dokonują również analizy przepisów sklepu internetowego i dodstosowuja do nowych wymogów, w celu pozyskania oferty prosimy o kontakt poznan@dudkowiak.com