Aktualności

Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Zmiany ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów w lipcu b.r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. 

Zaproponowane w nim rozwiązania mają zdaniem rządu m.in. przyspieszyć wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.

Do najważniejszych projektowanych zmian należy zaliczyć:

  • propozycje modyfikacji przepisów dotyczących własności wód i obowiązków ich właścicieli (art. 219);
  • projektowane zmiany przepisów dotyczących zgód wodnoprawnych w odniesieniu do sposobów korzystania z wód wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (uchylenie art. 34 pkt 9 i 16). Zmiana ta  oznacza rezygnację z obowiązku uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na organizację wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej.
  • zmiany procedury ustalania katalogu stron postępowań administracyjnych w tego typu sprawach (dodanie art. 401 ust. 5-9) oraz wymaganych załączników do wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania takiego pozwolenia i wniosku o wydłużenie terminów, po upływie których pozwolenia wygasają z mocy prawa (dodanie art. 414 ust. 10);
  • propozycję skreślenia niektórych przepisów dotyczących oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, które zostały przyjęte na podstawie ubiegłorocznej nowelizacji Prawa wodnego (uchylenie art. 552 ust. 2l-2n);
  • projektowane wydłużenie terminów na dostosowanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód z 31 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. poprzez określenie w nich rzeczywistych maksymalnych ilości pobieranej wody (art. 562) oraz na opracowanie przez PGW Wody Polskie metodyki wyznaczania średniego niskiego przepływu z wielolecia (art. 552 ust. 6).

Ponadto ustawa zakłada:

  • Finansowanie z budżetu państwa działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących. Obecnie koszty funkcjonowania tych służb pokrywa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP).
  • Zmianę przepisów określających zawartość wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich (zmiana ta jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia przepisów dyrektywy 2017/845/UE). 
  • Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym ma wykonywać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oznacza to przeniesienie z ministra ds. żeglugi śródlądowej na Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.


Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa