Aktualności

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – utrudnienia dla inwestycji OZE

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – utrudnienia dla inwestycji OZE

W marcu 2023 moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce przekroczyła 13 GW, zgodnie z danymi opublikowanymi przez Agencję Rynku Energii S.A. Oznacza to wzrost o ponad 40% w stosunku do roku ubiegłego. Nadchodzące zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogą jednak utrudnić dalszy rozwój branży OZE w Polsce.

Plan miejscowy dla dużych instalacji OZE

Zgodnie z projektowanymi zmianami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana zagospodarowania terenu, dotycząca niezamontowanych na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii lokalizowanych:

  1. na użytkach rolnych klasy I–III i gruntach leśnych,
  2. na użytkach rolnych klasy IV, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,
  3. na gruntach innych niż wskazane w lit. a i b, o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1000 kW.

będzie możliwa wyłącznie na podstawie obowiązującego na tym terenie planu miejscowego.

Taka zmiana oznaczać będzie w praktyce, że lokalizacja każdej większej instalacji fotowoltaicznej wymagać będzie uprzedniego uchwalenia przez gminę planu miejscowego zezwalającego na taką inwestycję. Nawet zakładając przychylne podejście władz gminy do potencjalnego dewelopera OZE w Polsce, procedura uchwalenia planu może wydłużyć samą inwestycję nawet o kilka lat.

W ocenie Ministra Rozwoju i Technologii – autora projektu ustawy nowelizującej - lokalizacja OZE o dużej mocy powinna przebiegać za pośrednictwem planów miejscowych, aby zachować ład przestrzenny i przeciwdziałać konfliktom społecznym.

Procedura uproszczona oraz Zintegrowany Plan Inwestycyjny

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom deweloperom OZE co do uproszczenia procesu inwestycyjnego, Ministerstwo przygotowało zmiany umożliwiające:

  • zastosowanie procedury uproszczonej uchwalania planu miejscowego przez Gminę polegającej m. in. na pominięciu etapu składania wniosków do planu, możliwość jednoczesnych uzgodnień, opinii oraz konsultacji społecznych, a także skrócenie terminów konsultacji, uzgodnień i opiniowania projektu planu;
  • uchwalenie przez gminę we współpracy z inwestorem Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dla inwestycji OZE w oparciu o zawartą wcześniej umowę urbanistyczną między gminą a inwestorem.

Do tej pory w branży OZE słychać raczej głosy krytyczne co do projektowanych zmian. Dostrzegany jest potencjalny problem, na ile gminy będą w stanie sprawnie i w krótkim czasie przygotować plany miejscowe umożliwiające lokalizacje nowych instalacji fotowoltaicznych. Uchwalenie planu miejscowego generuje dla gmin dodatkowe koszty. Przede wszystkim jednak gminy będą musiały do końca 2025 roku zastąpić obowiązujące studium nowymi planami ogólnymi, co wymagać będzie zaangażowania gmin przede wszystkim w tym obszarze.

Projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest obecnie procedowany w Sejmie. Jego wejście w życie przyniesie nowe wyzwania dla branży OZE, w szczególności deweloperów instalacji fotowoltaicznych.

Chcesz wiedzieć więcej na temat inwestycji w OZE w Polsce. Skontaktuj się z nami.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa