Aktualności

Zmiany w prawie własności przemysłowej i nowe uprawnienia właścicieli znaków towarowych

Zmiany w prawie własności przemysłowej i nowe uprawnienia właścicieli znaków towarowych

Dnia 11 marca 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy prawo własności przemysłowej, która wprowadza istotne zmiany w zakresie znaków towarowych. Celem wprowadzanych zmian jest dostosowanie polskich przepisów do unijnej Dyrektywy 2015/2436. Co się zatem zmienia dla właścicieli znaków towarowych?

Przedstawialność graficzna
Najważniejszym elementem reformy jest zmiana wymagań w zakresie graficznej przedstawialności znaku towarowego w ramach procedury rejestracyjnej. Niestandardowe znaki towarowe wprowadzono do europejskiego systemu prawnego w październiku 2017 r., jednak dotychczas ich rejestracja w Polsce była problematyczna. Dotychczasowe przepisy wymagały, aby zgłaszający załączył graficzne przedstawienie znaku towarowego. Przy znaku słownym był to zapis literowy, przy znakach graficznych i słowno – graficznych był to wizerunek (logo), a w przypadku znaków przestrzennych wizualizacja 3D produktu (opakowania). Obecnie jako znak towarowy można zarejestrować jakiekolwiek oznaczenie, o ile możliwe jest jego przedstawienie w rejestrze w sposób pozwalający odpowiednim organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielone właścicielowi tego znaku. Wspomniana reforma umożliwi objęcie ochroną prawną znaków towarowych takich jak znaki multimedialne, czy hologramy. Ponieważ jednak nie da się ujawnić w rejestrze zapachu, w taki sposób by umożliwić jednoznacznie i dokładnie przedmiot ochrony, zapach nadal pozostawać będzie bez możliwości objęcia ochroną prawną znaku towarowego.

Ułatwienie przedłużania ochrony
Zmianie ulega procedura przedłużenia praw na znaki towarowe, która będzie objęta mniejszym formalizmem. W przypadku, gdy upływa termin ochronny na znak towarowy nie będzie już potrzeby składania wniosku o przedłużenie do Urzędu Patentowego RP. Po nowelizacji wystarcza tylko wniesienie opłaty za kolejny okres ochronny przez uprawnionego lub pełnomocnika. Dodatkowo na Urząd Patentowy nałożono obowiązek informowania o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty, na 6 miesięcy przed upływem 10 – letniego terminu.

Szersze uprawnienia ze znaku
Właściciele znaków towarowych będą cieszyć się szerszą ochroną prawną. Powiększa się bowiem zakres podmiotów, które mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego – odpowiedzialność ponosić będą także podmioty, z których usług korzystano przy naruszaniu znaku towarowego. Odpowiedzialność, będą więc ponosili np. dzierżawcy hal targowych, który poddzierżawiają stanowiska handlowe, gdzie sprzedają podrobione produkty. Zmiana ta otwiera nowe pole do działania dla właścicieli znaków i tym samym nową formę nacisku na nieuczciwych sprzedawców.  Zwiększy się także ochrona prawna w przypadku transportu podróbek zawierających znaki towarowe przez terytorium RP tranzytem. Co ciekawe, właściciel znaku może także domagać się, aby wydawcy słowników i encyklopedii oznaczali, iż określone słowo jest objęte ochroną znaku towarowego, aby zapobiegać jego degradacji, poprzez uznawanie, iż jest nazwą rodzajową.

Ostatnią istotną zmianą jest zaostrzenie wymogów co do używania znaku towarowego. Jeśli właściciel wcześniejszego prawa toleruje używanie innego oznaczenia, które jest podobne lub identyczne do jego znaku, przez okres 5 lat, straci on możliwość zgłoszenia sprzeciwu i unieważnienia rejestracji. Właściciele znaków towarowych powinni więc uważniej obserwować rynek i nie czekać z reakcją na zauważone działania konkurencji w tym zakresie.  Z drugiej strony regulacja ta przekłada się na pewność używania znaków przez przedsiębiorców.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa