Aktualności

Zmiany w ustawie OOŚ

Zmiany w ustawie OOŚ

W drugiej połowie kwietnia do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ) oraz niektórych innych ustaw. Celem projektowanych zmian, jest przede wszystkim usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych, zarówno po stronie inwestorów jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Wśród proponowanych, najważniejszych zmian w dotychczasowej ustawie należy m.in. wskazać:

- likwidację postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku stwierdzenia braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zamiast wydania postanowienia, organ zakończy postępowanie wydając decyzję środowiskową;

- przekazanie wójtom, burmistrzom i prezydentom miast kompetencji do orzekania w sprawach „pozostałych przedsięwzięć”, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot od niej zależny;

- przy ubieganiu się o wydłużenie terminu ważności decyzji środowiskowej nie będzie wymagane wykazanie, że przedsięwzięcie przebiega etapowo. Ponadto projekt ustawy zakłada, że wniosek w tej sprawie będzie mógł zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;

- w przypadku postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych postępowań dotyczących tej decyzji, w projekcie przewidziano tryb doręczenia w drodze obwieszczenia (uregulowany w art. 49 k.p.a.) jeżeli liczba stron postępowania przekracza już 10;

- zmieniona została definicja obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wprowadzając do ustawy OOŚ kryterium odległościowe od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W rezultacie zaproponowano, aby obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, ustalany był według przyjętego w niniejszym projekcie stałego kryterium odległościowego wynoszącego 100 m oraz według kryterium ustalanego indywidualnie w oparciu o charakter oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.  Spowoduje to radykalne zmiany przy ustaleniu kręgu stron postępowania;

- projekt przewiduje rozwiązania mające na celu uniknięcie długotrwałych procedur związanych z ustalaniem adresów stron postępowania. W tym celu zaprojektowano wprowadzenie domniemania prawdziwości danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach gruntów, stanowiących podstawę do ustalenia stron postępowania. W sytuacji nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości czy innych problemów związanych z ustaleniem kręgu stron (brak adresów, zmiany właściciela w toku postępowania, brak spadkobierców), nie będzie to przeszkodą do prowadzenia postępowania, a do doręczeń i zawiadomień zastosowanie będzie miał art. 49 k.p.a.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa