Aktualności

Zwrot podatku od nieujawnionych źródeł przychodów po wyroku Trybunały Konstytucyjnego

13.09.2013

| Podatki, cła i akcyza

Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 r. Ponadto, za niegodny z Konstytucja został uznany art. 68 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W obu przypadkach chodzi o niezgodność z art. 2 Konstytucji RP, z którego wynika zasada demokratycznego państwa prawnego i zasada sprawiedliwości społecznej, w związku z art. 64 ust. 1, gwarantującym prawo do własności i jego ochronę.

Trybunał Konstytucyjny zarzucił ustawodawcy przede wszystkim niejasność i brak precyzji w sformułowaniu pojęcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Kolejne zastrzeżenie dotyczy biegu terminu do wydania decyzji ustalającej podatek od dochodów nieujawnionych. W obszernym uzasadnieniu Trybunał zwrócił także uwagę na inne istotne obiekcje dotyczące ukształtowania postępowania w przedmiocie nakładania tego podatku.

Skutki tego wyroku są doniosłe, a w praktyce oznaczają możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieujawnionych dochodów za okres od 1998 do 2006 roku.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie:

  • do 27 września 2013 r. w sprawach zakończonych decyzjami,
  • do 27 listopada 2013 r. w sprawach zakończonych wyrokami.

Uprzejmie informujemy, że nasza Kancelaria zajmuje się sprawami z wniosków o zwrot podatku od nieujawnionych dochodów za okres od 1 stycznia 1998 do 31 grudnia 2006 roku.