Niedozwolony Pobór Energii - Postępowanie URE


Postępowania administracyjne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (postępowanie URE ws. niedozwolonego poboru energii)

Celem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Rada Ministrów w dniu 11 sierpnia 2015 r. w oparciu o wniosek Ministerstwa Gospodarki przyjęła Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Rozporządzenie wprowadziło ograniczenia na okres od 11 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.

W chwili obecnej, tj. po upływie prawie roku od tamtego okresu Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) wszczął szereg postępowań w sprawie naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej we wskazanym okresie. Zasięg tej akcji ma charakter ogólnopolski i dotyczy dużej części przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn nie zdążyli dostosować poziomu poboru energii do limitów wynikających z wprowadzonych ograniczeń.

Informację o wszczętym przeciwko nim postępowaniach w sprawie naruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej ujawniły (w ramach obowiązków związanych z publicznym charakterem spółek) firmy PCC Rokita, Dębica oraz Wawel.


Wszczęcie postępowań administracyjnych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie obowiązku stosowania się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (postępowanie URE ws. niedozwolonego poboru energii) uzasadniane jest powoływaniem się na dane udostępnione URE przez operatorów systemu dystrybucyjnego.

Istotność kwestii wynika z faktu, iż wysokość maksymalnej kary pieniężnej, którą może nałożyć Prezes URE w związku naruszeniem, może wynieść 15 proc. przychodów (art. 56 ust. 1 pkt 3 a) Prawa energetycznego) osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, przez spółkę dokonującą naruszenia.

Problem przed jakim stają przedsiębiorcy wobec których wszczęto opisaną procedurę to zakres informacji i wyjaśnień jakie muszą złożyć Prezesowi URE w krótkim, 14 – dniowym terminie od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W ramach procedury administracyjnej zainteresowani zmuszeni będą przedstawić wszelkie twierdzenia i dowodowy na ich poparcie, które dadzą szansę na uniknięcie nałożenia kary względnie wymierzenie jej w jak najniższej wysokości. Kwestią będącą przedmiotem postępowań będzie zapewne prawidłowość danych przedłożonych Prezesowi URE przez operatorów systemu dystrybucyjnego (sposób ich zbierania, prawidłowość działania urządzeń pomiarowych, dokładność pomiarów)

Zaznaczyć należy, iż w oparciu o przepis art. 56 ust. 6a Prawa energetycznego Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.

Przedsiębiorcy mają więc otwartą możliwość wykazywania szeregu okoliczności w zakresie braku szkodliwości społecznej ew. dokonanego naruszenia, podjętych działań związanych z zaprzestaniem naruszeń i przyjętych procedur zapewniających realizację ew. przyszłych ograniczeń dostaw.Niedozwolony 

Sytuacja związana z trwającymi postępowaniami jest przedmiotem bezpośredniego zainteresowania Departamentu Obsługi Klientów Korporacyjnych Dudkowiak & Kopeć – osoby zainteresowane kontaktem w tej sprawy winny kierować zapytania na adres Wspólnika kierującego pracami Departamentu – Starszego Partnera adw. Tomasza Kopeć (e-mai: tkopec@dudkowiak.com )

 

 


 


Specjaliści z tej dziedziny:

Tomasz Kopeć

Specjalista

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć