Branże


Transport, spedycja, logistyka

Transport jest obecnie nieodzownym elementem każdej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy ma on wymiar incydentalny czy też stały. W związku z powyższym nasz zespół na bieżąco monitoruje bieżącą problematykę pojawiającą się na rynku oraz doradza w tym zakresie zarówno indywidualnym przedsiębiorcom jak i spółkom o transportowym oraz spedycyjnym charakterze.

Bogate doświadczenie Kancelarii sprawiło, iż wyspecjalizowaliśmy się w szeregu kwestii rodzących wśród naszych klientów najwięcej wątpliwości, wśród których wymienić należy m.in. prawidłowe uregulowanie czasu pracy kierowców, obsługę dokumentacyjną realizowanych transportów, kwestię kontroli granicznych i ewentualnych zatrzymań towaru, jak i szkód powstałych w transporcie.

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej nie zamyka się oczywiście na transporcie krajowym – doradzamy także w zakresie transportu i spedycji europejskiej, regulowanej przede wszystkim przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). W zakresie naszego szczególnego zainteresowania leżą kwestie związane z odpowiedzialnością podmiotów zaangażowanych w odbywany transport, jak i przesłanki zmierzające do uchylenia się od jej poniesienia. Konwencja CMR wprowadza bowiem szereg specyficznych i nieznanych polskiemu porządkowi prawnemu regulacji, których brak przestrzegania na wstępnym etapie sprawy często uniemożliwia przeciwnikom procesowym skuteczne dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi w przyszłości.

Kancelaria posiada również doświadczenie w obsłudze międzynarodowego transportu lotniczego, morskiego, kolejowego, jak i drogowego. W tym zakresie prowadzi doradztwo, negocjuje, redaguje międzynarodowe kontrakty transportowe, a także warunki stosunków towarzyszących – w tym w głównej mierze stosunków finansowych (np. UCP600), stosunków ubezpieczeniowych oraz dotyczących rozkładu odpowiedzialności. 

Wybrane usługi:

 • Redagowanie, opiniowanie umów spedycji, przewozu; 
 • Redagowanie, opiniowanie wzorców umów, wzorów zleceń;
 • Opiniowanie ubezpieczeń OCP, OCS;
 • Szkolenia pracowników w zakresie kluczowych regulacji polskiego i europejskiego prawa przewozowego, mające na celu minimalizację potencjalnych szkód w przyszłości;
 • Reprezentacja przed ubezpieczycielem – zgłoszenia szkód; odwołania od decyzji ubezpieczycieli; występowanie z roszczeniami przeciwko ubezpieczycielom na drogę sądową;
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych – prawidłowe uregulowanie czasu pracy kierowców; rozliczenie należności tytułem ryczałtów za noclegi; odpowiedzialność pracowników za wyrządzone szkody; dokonywanie potrąceń wzajemnych roszczeń;
 • Transport towarów niebezpiecznych (ADR).

Zadaj pytanie:

Chcesz wiedzieć więcej?

lub wyślij maila na adres: info@dudkowiak.com


Artykuły tematyczne

  15.02.2018

  Wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

  Czytaj więcej →