Aktualności

Nowe rozwiązania w przedmiocie zapobiegania „kradzieży spółek”

Nowe rozwiązania w przedmiocie zapobiegania „kradzieży spółek”

Dlaczego ochrona przed „kradzieżą spółek jest potrzebna?

W obecnym stanie kradzież spółki stanowi prostszy sposób na nieuczciwe wzbogacenie się, aniżeli klasycznie rozumiana kradzież mienia drugiej osoby. Spółki nierzadko bywają dorobkiem całego życia określonej osoby, będące efektem wieloletniej wytężonej pracy.

Przejęcia takie mogą nastąpić poprzez podrobienie podpisów pod dokumentami, takimi jak pełnomocnictwa czy uchwały organów spółki. Wykrycie oszustwa w postępowaniu rejestrowym jest niezwykle trudne, gdyż referendarze sądowi działają w postępowaniach dotyczących Rejestru Przedsiębiorców KRS w sposób niemal automatyczny, a dostępne dla nich narzędzia do weryfikacji przesłanych dokumentów są bardzo ograniczone. Tymczasem tak umocowani przedstawiciele mogą poczynić wiele szkód na rzecz spółki, korzystając domniemania prawdziwości wpisów do Rejestru

Zasady ochrony przed „kradzieżą spółek”

Wspomniane przepisy zostaną wprowadzone do w systemie prawa korporacyjnego, tj. w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez dodanie art. 10a ust. 1. Nowa regulacja antykradzieżowa tworzy narzędzie w postaci newslettera KRS przesyłanego drogą elektroniczną.

Newsletter ma obejmować informację o:

  • zarejestrowaniu w systemach teleinformatycznych KRS sprawy obejmującej jej numer w Rejestrze, sygnaturę oraz datę jej rejestracji w systemie,
  • dokonaniu wpisu zmian w Rejestrze Przedsiębiorców, w zakresie numeru w Rejestrze, sygnatury sprawy oraz daty i numeru wpisu zmian.

Wspomniane wyżej informacje mają być przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem tworzonego systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informacja ma dotyczyć. Według nowej regulacji, informacje te mają być przesyłane automatycznie, w przypadku wszczęcia sprawy dotyczącej wskazanego podmiotu.

Informacje mają być przesyłane przez okres jednego roku od zgłoszenia dotyczącego doręczeń informacji o podmiocie, albo do złożenia oświadczenia o rezygnacji z ich otrzymywania. Okres ten może być przedłużany wielokrotnie, każdorazowo o okres nie dłuższy niż kolejny rok. Ograniczona jest także ilość podmiotów – jeden wnioskodawca może otrzymywać informację dotyczące maksymalnie 50 podmiotów z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Przedstawiona regulacja stanowi pozytywną zmianę, mającą na celu zapobieganie omawianemu problemowi, poprzez informowanie zainteresowanych osób już na etapie założenia sprawy rejestrowej. Pozwala to na szybką reakcję oraz ochronę majątku podmiotu przed niepożądanymi działaniami.

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy moja spółka została „skradziona”?

W przypadku, gdy doszło do omawianego zjawiska, a kontrola nad twoim podmiotem została przejęta przez nieupoważnioną osobę trzecią, skontaktuj się z naszym prawnikami zajmującym się obsługą podmiotów korporacyjnych oraz karnistami, który zaproponuje optymalne rozwiązanie w zaistniałej sytuacji.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa