Aktualności

Obowiązki raportowe instytucji płatniczych oraz zmiany w sposobie ich składania do NBP

Obowiązki raportowe instytucji płatniczych oraz zmiany w sposobie ich składania do NBP

Jak co roku, do 31 stycznia małe instytucje płatnicze oraz krajowe instytucje płatnicze zobowiązane są przedłożyć organom nadzoru roczne oraz kwartalne informacje na temat swojej działalności w ubiegłym roku. W związku z nowelizacją rozporządzeń regulujących sprawozdawczość podmiotów nadzorowanych do Narodowego Banku Polskiego („NBP”), zalecamy zapoznać się z ich treścią i stosowanie do potrzeb zmodyfikować wewnętrzne procedury sprawozdawcze. Informacje do NBP, począwszy od pierwszego kwartału 2023 roku,  przekazywane będą w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowego Portalu Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w ww. portalu (z wyjątkami dla małych instytucji płatniczych).

Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego należy złożyć:

  1. informację o ocenie i aktualizacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i ryzykiem naruszenia bezpieczeństwa, a także ocenie środków ograniczających ryzyko oraz mechanizmów kontroli, zgodnie z art. 32f ustawy o usługach płatniczych („UUP”),
  2. dane dotyczące oszustw związanych z wykonywanymi usługami płatniczymi, uwzględniając różne sposoby świadczenia usług płatniczych, zgodnie z art. 32h UUP,
  3. informację o otwartych i przeniesionych rachunkach podstawowych, zgodnie z art. 59ih oraz 59is UUP,
  4. roczne (za 2022 rok) oraz kwartalne (za IV kwartał 2022 roku) sprawozdanie małej instytucji płatniczej – tj. informację o łącznej wartości i liczbie przeprowadzonych transakcji (art. 117 r UUP),
  5. w przypadku krajowych instytucji płatniczych wydających pieniądz elektroniczny – informację o całkowitej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu, wydanego przez tę instytucję, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. 

Do Narodowego Banku Polskiego należy złożyć:

  1. gdy instytucja płatnicza jest agentem rozliczeniowym, sprawozdanie za czwarty kwartał 2022 roku (art. 14a UUP). W tym zakresie proszę zwrócić uwagę, że z dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia regulującego składanie sprawozdań do NBP w zakresie punktów 1 – 3 poniżej, która zmienia zasady składania sprawozdań (Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego, Dz. z 2022 r. poz. 2819). Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do informacji przekazywanych za pierwszy kwartał 2023 r. Oznacza to, że w styczniu 2023 roku, sprawozdanie za czwarty kwartał 2022 roku, należy złożyć na dotychczas obowiązujących zasadach,
  2. gdy instytucja płatnicza wydaje instrumenty płatnicze – sprawozdanie za czwarty kwartał 2022 roku (art. 14b ust. 1 UUP) – uwzględniając uwagi określone w punkcie 1 powyżej,
  3. gdy instytucja jest wydawcą pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu za czwarty kwartał 2022 roku – sprawozdanie na podstawie art. 14c ust. 1 i 2 UUP - uwzględniając uwagi określone w punkcie 1 powyżej,
  4. dostawcy świadczący usługę przekazu pieniężnego składają informację za drugie półrocze 2022 roku. Warto zwrócić uwagę, że dniem 1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja dotychczas obowiązującego rozporządzenia - nowy akt prawny to Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych do oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2766). W zakresie sprawozdawczym, za drugie półrocze 2022 roku obowiązują jednak zasady i terminy składania informacji objęte wcześniejszym rozporządzeniem (Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 95). 

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa