Aktualności

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w świetle przepisów Covidowych

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w świetle przepisów Covidowych

Dziś pragniemy zwrócić uwagę na dość szczególną regulację z punktu widzenia pracodawców, tj. możliwości jednostronnego wypowiadania umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, która została uregulowana w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Specustawa Covidowa).

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 15gf Specustawy Covidowej „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

1) stosunku pracy,

2) umowy agencyjnej,

3) umowy zlecenia,

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

5) umowy o dzieło

- na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.”.

Z powyższego wynika, iż Specustawa Covidowa daje możliwość wycofania się ze stosunku prawnego, nawet wtedy gdy strony nie przewidziały tego w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub ustaniu innych umów określonych w w/w przepisie. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza dla pracodawców, bowiem umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy są nierozwiązywalne, jeśli strony nie przewidzą tego wprost w umowie.

Warunki zastosowania

Najważniejsze kwestie o których powinniśmy pamiętać zanim zdecydujemy się skorzystać z uprawienia określonego w Specustawie Covidowej są następujące:

- możliwość wypowiedzenia dotyczy wyłącznie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub ustaniu innych umów określonych w w/w przepisie,

- możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub ustaniu innych umów określonych w w/w przepisie została przyznana wyłącznie jednej stronie umowy (stronie na rzecz której został ustanowiony zakaz konkurencji, tj. pracodawcy, dającemu zlecenie, zamawiającemu),

- rzeczone uprawnienie obowiązuje z mocy ustawy (pracodawca, dający zlecenie, zamawiający może z niego skorzystać nawet, jeśli w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy lub ustaniu innych umów określonych w w/w przepisie nie przewidziano możliwości jej wypowiedzenia),

- pracodawca, dający zlecenie lub zamawiający ma możliwość skorzystania z rzeczonego uprawnienia wyłącznie w trakcie trwania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,

- konieczność zachowania 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

Istotnym z punktu widzenia pracodawcy, dającego zlecenie lub zamawiającego jest również fakt, iż korzystając z w/w uprawnienia nie musi on wykazać:

- przyczyny wypowiedzenia umowy,

- pogorszenia swojej sytuacji finansowej spowodowanej wystąpieniem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu

W/w wskazana regulacja niewątpliwie pogarsza sytuację pracowników, jednakże ustawodawca
w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy wskazał, iż ma ona na celu ochronę pracodawców, dających zlecenie i zamawiających, którzy „w obliczu gospodarczych konsekwencji epidemii nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności. Wobec tego zasadne jest umożliwienie im wypowiedzenia przedmiotowych umów. Przez to wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania – ponad okres trwania umowy(…)”.

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości związanych z możliwością skorzystania z w/w uprawienia zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Nasi prawnicy z zespołu prawa pracy z chęcią udzielą odpowiedzi na Państwa pytania. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comDorota Dobroch

Prawnik

Dorota Dobroch

Radca prawny

Dorota Dobroch

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa