Aktualności

Zmiany zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

Zmiany zasad pobytu obywateli Ukrainy w Polsce

PESEL od teraz obowiązkowy dla Ukraińców

Istotną informacją dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce jest zmiana w zakresie uzyskiwania PESEL – od 28 stycznia uzyskanie takiego numeru jest obowiązkowe. Obowiązku tego należy dopełnić w przewidzianym przez ustawę 30-dniowym terminie, którego bieg rozpoczyna się od dnia przybycia na terytorium Polski. Ukraińcy, którzy przybyli do Polski przed wejściem w życie rzeczonej nowelizacji, mają 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL od dnia wejścia w życie ustawy. Termin ten dla wspomnianej grupy osób upływa zatem w poniedziałek 27 lutego.

Wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt mogą zostać nierozpoznane

Drugą najistotniejszą zmianą z punktu widzenia obywateli Ukrainy jest uchylenie przepisu, przewidującego możliwość składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy po upływie 9 miesięcy od wjazdu na terytorium Polski.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że zmiana ta podyktowana jest nieskutecznością uchylanego rozwiązania. Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest procedurą mocno sformalizowaną i żmudną, a z uwagi na obecną sytuację migracyjną w Polsce wojewodowie zostali przytłoczeni ilością wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy. W ubiegłym roku złożono rekordową liczbę 228 921 wniosków. Nadto, w związku z wprowadzeniem dokumentu elektronicznego DIIA i uznaniem go jako oficjalnego dokumentu pobytowego Ukraińcy chronieni przez specustawę mogą legitymować się dokumentem DIIA na terenie całej Unii Europejskiej, co zostało uznane przez ustawodawcę za rozwiązanie prostsze dla Ukraińców, jak i dla urzędników.

W związku z powyższym, wprowadzono stosowny przepis przejściowy, który umożliwia wojewodzie pozostawienie bez rozpoznania wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy składanych na podstawie uchylonego przepisu.

W przypadku pytań związanych z problematyką prawa migracyjnego, zapraszam do kontaktu z naszym zespołem specjalizującym się w prawie migracyjnym.Piotr Gozdowski

Prawnik

Piotr Gozdowski

Aplikant adwokacki

Piotr Gozdowski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa